SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

IUI, การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง

IUI ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသား၏သုတ္ရည္ကိုအမ်ိဳးသမီး၏သားအိမ္အတြင္းသို႕ထည့္သြင္း သေႏၶေအာင္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။

IUI ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသား၏သုတ္ရည္ကိုအမ်ိဳးသမီး၏သားအိမ္အတြင္းသို႕ထည့္သြင္း သေႏၶေအာင္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။

IUI ကုသမႈကိုမည္သို႕ေသာသူမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သလဲ။

  • တစ္စံုတစ္ရာအၾကာင္းရင္းမရွိမ်ိဳးမမပြားႏိုင္ျခင္း
  • မ်ိဳးဥေၾကြျခင္းျပႆာနာရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား
  • အမ်ိဳးသားမ်ားသုတ္ပိုးထုတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း (သို႕) အခ်ိန္မတန္မီသုတ္ပိုးထုတ္ျခင္း

 

IUI သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏မ်ိဳးဥျပြန္ပိတ္ဆို႕ျခင္း၊ ပ်က္စီးထားျခင္း၊မ်ိဳးဥအိမ္တြင္မျဖမ္ထြန္းျခင္း၊အသက္ ၄၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္သားအိမ္အတြင္းနံရံျပင္းထန္စြာေယာင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္မသင့္ေတာ္ပါ။

 

 

IUI  မျပဳလုပ္မီမည္သို႕ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သလဲ။

သိသာထင္ရွားေသာမမ်ိဳးဥျပြန္စစ္ေဆးမႈကိုျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ထိုစစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းမ်ားမွာ – hysterosalpingography or laparoscopy with dye testing, hysterosalpingo-contrast sonography (HyCoSy)  ႏွင့္အျခားစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍သင့္ထံတြင္က်န္းမာေသာမ်ိဳးဥျပြန္တစ္ဖက္ရွိျပီး  ထိုတူညီေသာဘက္တြင္မမ်ိဳးဥထြက္ႏိုင္သည့္အေထာက္အထားရွိပါက IUI ကုသမႈကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

သုတ္ပိုးစစ္ေဆးမႈသည္လည္းအလြန္အေရးပါပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍သင္၏သုတ္ပိုးသည္ သတ္မွန္ထားေသာသုတ္ပိုးအရည္အေသြးမွီပါက IUI ကုသမႈကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ျပဳလုပ္ပံုမွာသင့္ထံတြင္သင္၏မ်ိဳးဥရွိပါကသားအိမ္တြင္းရွိမမ်ိဳးဥမ်ားကိုသားဥအိမ္လံႈေဆာ္ေသာေဆးမ်ားအသံုးမျပဳမီေသြးစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ၊ Ultrasound scan စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီးသင္၏မမ်ိဳးဥၾကီးထြားႏႈန္းကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရမည္။ (သို႕မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီး၏သားအိမ္တြင္းရွိမမ်ိဳးဥမ်ားကိုသားဥအိမ္လံႈေဆာ္ေသာေဆးမ်ားအသံုးျပဳကာမမ်ိဳးဥမ်ားတစ္ခ်ိန္တည္းဖြ႕ံျဖိဳးလာသည့္အခ်ိန္တြင္မေၾကြႏိုင္ေအာင္ေဟာ္မုန္းေဆးထိုးေပးပါမည္။

အမ်ိဳးသား၏သုတ္ရည္ကိုစုေဆာင္းျပီးဓါတ္ခြဲခန္းထဲတြင္အရည္အေသြးေကာင္းေသာသုတ္ပိုးမ်ားကိုသာအသင့္ျပင္ဆင္ထားပါမည္။ ထိုသုတ္ပိုးျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာခန္႕မွန္းေျခ မိနစ္ ၆၀ မွ ၉၀ ၾကာပါမည္။ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ဆရာ၀န္သည္သင္၏သားအိမ္အတြင္းသို႕ကိရိယာထည့္ျပီးသားအိမ္အတြင္းႏွင့္နံရံကိုသန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျပီးအလြန္ေသးငယ္ေသာျပြန္ကိုသင္၏သားအိမ္ေခါင္းအတြင္းသို႕ထည့္ပါမည္။ထို႕ေနာက္အသင့္ျပင္ထားေသာသုတ္ပိုးကို အမ်ိဳးသမီး၏သားအိမ္အတြင္းသို႕ျပန္လည္ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္အနည္းငယ္ မွ်သာေနရခက္ပါမည္။

 

IUI ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း

IUI ျပဴလုပ္ရာတြင္အမ်ိဳးသမီး၏အသက္သည္အေရးပါသည္။ IUI ျပဴလုပ္ျခင္းတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသက္၄၀ႏွစ္အထက္သည္ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းအလြန္နည္းပါသည္။ သိသာထင္ရွားစြာDay 3 FSH Level ျမင့္ေနေသာ၊ (သို႕)သိသိသာသာမမ်ိဳးဥေလွ်ာ့က်ေနေသာလကၡဏာရွိေသာငယ္ရြယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္းေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့က်ႏိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားေၾကာင့္မ်ိဳးမပြားႏိုင္ျခင္းသိသာပါကလည္း ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားေရးအတြက္IVF ကို ICSIနည္းျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

National Average UK သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားအရလုႉထားေသာသုတ္ပိုးအသံုးျပဳေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ IUIစတင္အသံုးျပဳေသာရာခိုင္ႏႈန္းမွေမြးဖြားႏႈန္းမွာ-

  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသက္၃၅ႏွစ္ေအာက္အတြက္ ၁၅.၈%
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသက္ ၃၅ မွ၃၉ ၾကား အတြက္ ၁၁%
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသက္ ၄၀ မွ ၄၂ ၾကား အတြက္၄.၇%
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသက္ ၄၃ မွ ၄၄ ၾကား အတြက္ ၁.၂%
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသက္၄၄ႏွစ္အထက္ အတြက္ ၀%

အကယ္၍သင္ ကိုအၾကိမ္မ်ားစြာျပဳလုပ္ေသာ္လည္းမေအာင္ျမင္ပါက ICSI ကိုအသံုးျပဳသင့္သည္။

 

IUI ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာအခက္အခဲမ်ား

IUI ျပဳလုပ္ျခင္သည္မနာက်င္ေသာလည္း သင္သည္ရာသီလာသည့္အခ်ိန္တြင္နာက်င္သလိုအနည္းငယ္နာက်င္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ မမ်ိဳးဥလံႈေဆာ္ေသာေဆးမ်ားအသံုးျပဳထားသျဖင့္မမ်ိဳးဥမ်ားၾကီးထြားလွ်င္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၏အခက္အခဲမ်ားကိုလည္းသိရွိထားရမည္။ မမ်ိဳးဥလံႈေဆာ္ေသာေဆးမ်ားထိုးျခင္း၊ ေသာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ျဖစ္ႏိုင္ေသာလကၡဏာမ်ားမွာပူျခင္း၊ ယားယံႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း ၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္တစ္စံုတစ္ရာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚပါကကြ်န္မတို႕၏အေရးေပၚနံပါတ္ကိုခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္အခက္အခဲရွိေသာလူဦးေရေမြးဖြားႏႈန္းမွာ ၂ မွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕နည္းပါသည္။


Consultation with a Fertility Doctor

(*) Required information

Personal Information