ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

แนะนำการบริการ

แนะนำการบริการ การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทจะปกปิดชื่อ, ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

หากท่านต้องการให้ติดต่อกลับ กรุณาระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์หรือ Email ที่สามารถติดต่อได้