fbpx

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : พยาบาลวิชาชีพ, Secretary, ผู้ช่วยพยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์, เวชระเบียน

Join our Team hrofficer@safefertilitycenter.com hrmanager@safefertilitycenter.com

ตำแหน่งงานว่าง

 

1. ผู้ช่วยแพทย์ (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

 • ให้คำปรึกษาและแก้ข้อสงสัยแก่คนไข้ทั้งทาง E-mail และโทรศัพท์
 • รวบรวมและจัดการข้อมูลของคนไข้เพื่อวางแผนการรักษา
 • ติดตามการรักษาทุกขั้นตอน
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือแพทย์
 • ปฏิบัติการช่วยเหลือแพทย์ระหว่างผ่าตัด เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ป่วย
  เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างผ่าตัด
 • เตรียมความพร้อมผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด
 • มีหน้าที่ประสานงานแพทย์เจ้าของไข้ในการจัดตารางผ่าตัดผู้ป่วย
 • ดูแลผู้ป่วยที่มาทำการรักษา รับคำสั่งและตรวจสอบคำสั่งการรักษา ตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์
 • ประสานงานกับห้องยาเพื่อรับยาฉีดพร้อมให้คำแนะนำวิธีฉีดยากับผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 20-27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • สามารถให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานกับผู้ป่วยได้
 • บุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตสำนึกต่องานบริการ

2. พยาบาลห้องผ่าตัด (อัมรินทร์)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยก่อน ระหว่างและหลังการทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
 • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วย อย่างเหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
 • เตรียมความพร้อมในแผนกก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ สถานที่ และอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ช่วยทีมผ่าตัดในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการผ่าตัด
 • ควบคุมกำกับ ดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงานผู้ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับเคสผ่าตัด และมีการลงบันทุกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้และดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะต้องใช้ในแผนก
  ที่มีการตรวจเช็คความพร้อม บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
 • บันทึกการเบิก-จ่าย เวชภัณฑ์และสิ่งที่ใช้กับผู้ป่วย รวมถึงหัตถการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

3. นักเทคนิคการแพทย์ (สาขาชลบุรี)

คุณสมบัติ

 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ** หมายเหตุ ฝึกงานที่สาขาอัมรินทร์จนกว่าสาขาบางพระจะเปิดทำการ

4. นักเทคนิคการแพทย์ (อัมรินทร์ กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติ

 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พยาบาลวิชาชีพ (สาขาภูเก็ต)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลผู้ป่วยที่มาทำการรักษา รับคำสั่งแพทย์ ตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์
 • รวบรวมและจัดการข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษา
 • ประสานงานภายในแผนกและนอกแผนก
 • ให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
 • ให้คำปรึกษาและอธิบายขั้นตอนการรักษา ให้ผู้ป่วยรับทราบ
 • เป็น Co-ordinator ระหว่าง lab Embryo แพทย์ และผู้ป่วย
 • เฝ้าระวังและติดตามการรักษาทุกขั้นตอน
 • แนะนำและสอนวิธีการฉีดยาให้กับผู้ป่วย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
  (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1)
 • มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และคุณภาพการพยาบาล
 • บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 • มีจิตสานึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

Benefits-SFC-04

 • โบนัส
 • ค่า Incentive
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าภาษา (TOEIC)
 • เบี้ยขยัน
Benefits-SFC-03

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • หยุดงานในวันเกิด
 • ฟรีอาหารกลางวัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
Benefits-SFC-02

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ฝึกอบรม
 

 

 

 

 

 

 

สมัครงาน

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง, สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครงานแล้วส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น17, ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

Email : hrofficer@safefertilitycenter.com
โทร. 02-252-3833-5
Facebook : https://www.facebook.com/SafeFertilityCenter


เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ผู้สมัครเพศชาย)
 • ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
iconPDF

 

 


สมัครงานออนไลน์

Apply now

สมัครงาน ... กรุณาเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ*

ต้องการปฏิบัติงานที่สาขาใด

(Which location you willing to work?)

ประวัติข้อมูลส่วนตัว (Personal details) *

Browse imagesChange
Remove

ที่อยู่ปัจจุบัน * (Current Address)

ประวัติการศึกษา * (History Education)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน * (Personnel emergency contact)