fbpx

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : พยาบาลวิชาชีพ, Secretary, ผู้ช่วยพยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์, เวชระเบียน

Join our Team hrofficer@safefertilitycenter.com hrmanager@safefertilitycenter.com

ตำแหน่งงานว่าง

 

1. เภสัชกร

รายละเอียดงาน

 • จ่ายยาและเวชภัณฑ์ (Dispensing)
 • ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Counseling)
 • ควบคุมดูแลการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • งานอื่นตามที่ได้รับ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารที่ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

2. เจ้าหน้าที่เจาะเลือด

รายละเอียดงาน

 • ทำการเจาะเลือดและเก็บ specimen ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการเก็บสิ่งส่งตรวจ
 • ดูแลความเรียบร้อยในห้อง Treatment
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดเก็บตัวอย่างเลือด
 • มีประสบการณ์และความชำนาญในการเจาะเลือดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารที่ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

3.เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

รายละเอียดงาน

 • ทำประวัติคนไข้ก่อนเข้ารับการรักษา
 • เตรียมเอกสารให้แก่แผนกที่เกี่ยวข้อง
 • อัพเดทข้อมูลประวัติคนไข้ตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้
 • ผู้สมัครต้องสามารถทำงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้ (Rotation)
 • รักงานบริการ (Service Minded) มีทัศนคติที่ดี
 • หากมีประสบการณ์งานเวชระเบียนจากสถานพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. Chinese Coordinator

รายละเอียดงาน

 • ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกค้าจีน
 • ใช้แอพลิเคชั่นในการติดต่อลูกค้าทางออนไลน์ของบริษัท เช่น E-Mail, Weibo, Wechat, Youku, QQ หรืออื่นๆ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 22-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • คนจีนหรือคนไทยที่เคยอยู่ที่ประเทศจีน (คนไทยต้องมีคะแนน HSK Level 4 Up
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความอดทนสูง รอบคอบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. Personal Assistant (English Speaking) ประจำสาขาขอนแก่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ให้คำปรึกษาและแก้ข้อสงสัยแก่คนไข้ต่างชาติทั้งทาง E-mail และโทรศัพท์
• รวบรวมและจัดการข้อมูลของคนไข้เพื่อวางแผนการรักษาให้แก่ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามการรักษาทุกขั้นตอน
• เปิดแพ็คเกจรักษาให้กับคนไข้ และเรียกเก็บเงินคนไข้
• ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ต่างชาติ

คุณสมบัติ

• เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
• จบปริญญาตรี ด้านการท่องเที่ยว บริหาร สังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้เป็นอย่างดี (มีคะแนน TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป)


6. Personal Assistant (Chinese Speaking) ประจำสาขาภูเก็ต 

รายละเอียดงาน

 • ให้คำปรึกษาและแก้ข้อสงสัยแก่คนไข้ต่างชาติทั้งทาง E-mail และโทรศัพท์ 
 • รวบรวมและจัดการข้อมูลของคนไข้เพื่อวางแผนการรักษาให้แก่ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามการรักษาทุกขั้นตอน
 • จัดรถรับ-ส่งคนไข้ และสรุปค่าใช้จ่าย Transportation 
 • เปิดแพ็คเกจรักษาให้กับคนไข้ และเรียกเก็บเงินคนไข้
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ต่างชาติ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี 
 • จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยว บริหาร สังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารภาษาไทยหรืออังกฤษได้

7. International Patient Assistant Coordinator (ภาษาจีน)

รายละเอียดงาน

 • ติดตามและช่วยผู้ดูแล (IPC) ในการดูแลคนไข้
 • จัดรถรับ-ส่งคนไข้ และสรุปค่าใช้จ่าย Transportation
 • จัดทำตารางการรักษาคนไข้
 • ช่วยผู้ดูแล (IPC) สรุปค่าใช้จ่ายและเก็บเงินคนไข้
 • ช่วยผู้ดูแล (IPC) สรุป Case สำหรับเดือนถัดไป
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ IPC

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษาจีนในระดับดี และสามารถสื่อสารภาษาไทยหรืออังกฤษได้
 • มีความอดทนสูง รอบคอบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ (Service mind)

8. พยาบาลวิชาชีพ 

รายละเอียดงาน

 • ดูแลผู้ป่วยที่มาทำการรักษา รับคำสั่งแพทย์ ตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์
 • ประสานงานภายในแผนกและนอกแผนก
 • ให้คำแนะนำคนไข้ก่อนและหลังผ่าตัด
 • ให้คำปรึกษาใน case infertile ก่อนเข้ารับการรักษา
 • อธิบายขั้นตอนการรักษาและกระบวนการต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยรับทราบ
 • เป็น Co-ordinator ระหว่าง lab Embryo แพทย์ และผู้ป่วย
 • แนะนำและสอนวิธีการฉีดยาให้กับผู้ป่วย
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
  (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1)
 • มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และคุณภาพการพยาบาล
 • บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 • มีจิตสานึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

Benefits-SFC-04

 • โบนัส
 • ค่า Incentive
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าภาษา (TOEIC)
 • เบี้ยขยัน
Benefits-SFC-03

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • หยุดงานในวันเกิด
 • ฟรีอาหารกลางวัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
Benefits-SFC-02

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ฝึกอบรม
 

 

 

 

 

 

 

สมัครงาน

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง, สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครงานแล้วส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น17, ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

Email : hrofficer@safefertilitycenter.com
โทร. 02-252-3833-5
Facebook : https://www.facebook.com/SafeFertilityCenter


เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร (ผู้สมัครเพศชาย)
 • ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
iconPDF

 

 


สมัครงานออนไลน์

Apply now

สมัครงาน ... กรุณาเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ*

ต้องการปฏิบัติงานที่สาขาใด

(Which location you willing to work?)

ประวัติข้อมูลส่วนตัว (Personal details) *

Browse imagesChange
Remove

ที่อยู่ปัจจุบัน * (Current Address)

ประวัติการศึกษา * (History Education)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน * (Personnel emergency contact)