ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก

พญ. ฤทัยรัตน์ ตั้งมั่นสกุลชัย

Dr. Reuthairat Tungmunsakulchai, MD

(สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก)

ภาษาที่พูด : English, ไทย

การศึกษา :

  • 2550 : แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2554 : วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2557 : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ

   วัน เวลา    สถานที่ออกตรวจ
   เสาร์ 08.00 – 17.00 น.     เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
   อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.     เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น

Talk to Dr. Reuthairat Tungmunsakulchai

(*) Required information
May I reserve the right to reply to inquiries that provide a complete information.
ขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามเฉพาะท่านที่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้น

Personal Information