ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

IVF Success rate FET by Age

อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์

อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ จากการทำเด็กหลอดแก้ว

SAFE FERTILITY CENTER  คลินิกของเราได้ทำการวิเคราะห์อัตราความสำเร็จในแต่ละวิธีการรักษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนไข้ของเราจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ดังกราฟ)

อัตราความสำเร็จของ SAFE ในปี 2015 ประกอบไปด้วย 3 วิธีการรักษา ได้แก่

  • IVF อัตราความสำเร็จจากการรักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว
  • IVF-NGS อัตราความสำเร็จจากการรักษาแบบใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (NGS : Next Generation Sequencing)
  • Natural อัตราความสำเร็จจากรักษารอบธรรมชาติ

จากความสัมพันธ์ของอายุและการตรวจโครโมโซม ทำให้ IVF-NGS มีอัตราความสำเร็จที่สูงสุด ตามมาด้วย IVF ในอันดับที่สอง ส่วน Natural นั้นมีอัตราความสำเร็จที่ต่ำสุด ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า 20%    

IVF Success rate FET by Age


 

อัตราการแท้ง | Miscarriage Rate