SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

All Posts in Category: Infertility Articles

Intracytoplasmic Sperm Injection

การทำ อิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 

คือ อีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยรักษาผู้มีปัญหาด้านการมีบุตรยากให้ได้รับอัตราความสำเร็จสูง

โดยวิธีการนี้ แพทย์จะคัดเลือกเชื้ออสุจิที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เพียงตัวเดียว เพื่อทำการปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิง อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แพทย์ทำภายนอกร่างกาย และปฏิบัติในห้องแลปโดยใช้ผ่านกล้องจุลทรรศน์

แต่สาเหตุภาวะมีบุตรยากอาจจะเกิดได้ทั้งจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย อันเนื่องมาจาก

  • สาเหตุจากฝ่ายหญิง

เช่น รังไข่ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถตกไข่ได้ มีก้อนเนื้อขนาดใหญ่อยู่ในโพรงมดลูก ความไม่สมบูรณ์ของฮอร์โมนในร่างกาย ท่อรังไข่อุดตัน มีผังผืดตรงปีกมดลูกหรือช่องเชิงกราน เป็นต้น

  • สาเหตุจากฝ่ายชาย

เช่น ร่างกายผลิตอสุจิน้อย เชื้ออสุจิมีความอ่อนแอมาก หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถผลิตอสุจิได้

 

ICSI ทำงานอย่างไร?

แพทย์จะทำการเก็บไข่จากฝ่ายหญิงก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะคัดเลือกเอาตัวอสุจิที่แข็งแรง  สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งตัวมาผสมกับไข่หนึ่งใบ โดยการใช้เข็มขนาดเล็กฉีดอสุจิเข้าไปในไซโตพลาสซึมของไข่อย่างระมัดระวัง และวันรุ่งขึ้นแพทย์จะทำการตรวจสอบว่าไข่ได้รับการปฏิสนธิหรือไม่ หากเกิดการปฏิสนธิสำเร็จแล้ว ถือว่าขั้นตอน ICSI เสร็จสมบูรณ์ 

หลังจากนั้นจะเป็นการย้ายตัวอ่อนไปยังมดลูกและติดตามดูผลอาการการตั้งครรภ์ระยะแรก 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์อาจใช้การตรวจเลือดหรืออัลตราซาวน์ เพื่อให้แน่ใจว่าไข่นั้นมีการฝังตัวในมดลูกและมีการตั้งครรภ์หรือไม่

ICSI

การทำอิ๊กซี่ เหมาะสมกับใครบ้าง

  • คู่สมรสฝ่ายชาย

ผู้มีปัญหาการหลั่งน้อย รูปร่างเชื้อที่มีความผิดปกติ หรือมีความอ่อนแอมากจนไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ของฝ่ายหญิงได้

ผู้ที่เป็นหมัน หรือทำหมันแล้ว แต่ยังสามารถผลิตเชื้ออสุจิได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดด้วยวิธีการ PESA และ TESE

– PESA การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะเข้าไปท่อพักน้ำเชื้อ และดูดอสุจิออกมา

– TESE การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วน แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในอัณฑะออกมา

  • คู่สมรสฝ่ายหญิง

ผู้มีปัญหามีเปลือกไข่หนา จนไม่สามารถทำให้อสุจิเจาะผ่านเข้าไปปฏิสนธิได้

 

ข้อควรรู้ก่อนทำอิ๊กซี่

คู่สมรสควรเข้ารับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอิ๊กซี่ เพื่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเพื่อความมั่นใจทุกรายละเอียดขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งความเหมาะสม และประสิทธิความสำเร็จตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 

สามารถติดต่อขอลงนัดได้ที่ 02 252 3833 หรือที่เว็บไซต์ www.safefertilitycenter.com

 

Read More

Eggs Freezing (Oocyte cryopreservation), New choice for Mother to be in 4.0 era

It cannot be ignored that a woman in this 4.0 era often gives work as the first priority, likes freedom life and loves being single. Also many people accept to be an old maid. Some people decided to get marry when the age is nearly 35 years old or more. Additionally, this situation leads to risk of pregnancy failure.

When a women‘s age increase, the quality of ovary is consequently decreased. It represents that the eggs is the key of the successful pregnancy as same as women that have risk of ovary failure condition. In a group of women who has passed the chemotherapy, operation, some of pelvic disease, or using medicine that might damage cells, these issues influence the failure of pregnancy or difficulties of having baby.

Hence Eggs freezing is new beneficial chance for modern age

Eggs freezing methodology’s starts with hormone injection in order to increase the amount of egg, then eggs collection is performed. Then those eggs will be frozen in nitrogen tank at -196 °C as bio-clock has stopped and keep it until the owner wants to have baby. Therefore, the owner can thaw her frozen eggs and fertilize with sperm and wait till the embryo’s cell divided and transfer back to uterus.

Each eggs collection – many eggs will be collected in order to prevent the error. The ovary’s stimulation is used to stimulate the ovulation. When eggs completely developed, the doctor will collect the eggs via vagina and those eggs will be frozen in the tank at -196 °C

When does egg collection should be performed?

If you purpose to have baby, earlier planning is the best answer to encourage the perfect pregnancy.
Therefore, the proper age gap of egg collection should be no more than 38 years old due to the increasing of age, the quality of eggs decreases.

The reason that women are interested in doing egg collection because the many risks during the advance maternal age pregnancy such as the chance of miscarriage and risk of abnormality of chromosomal number ( i.g. Down’s syndromes which leads to severe intellectual disability )
Most of women concerns about these risks therefore egg’s preservation is one of choice in their plan. This will help them to manage the instability of their future of pregnancy because they still have the perfect and strong eggs in the store as another options in future.

 

Eggs freezing are not only giving the opportunity of pregnancy, but it gives opportunity of having healthy baby.

The main point is similar to stem cell that we can keep it for future but this is the preservation for keeping own eggs for getting pregnancy. Because of these days the doctor confronts with the patient with advance ages. There is irresponsive to medicine and stimulation. Hence, instead of saving cost when the body is still healthy, strong and in the reproductive age, the patient spend more due to the time has passed. Furthermore, some patient needs to do several cycles. Thus, freezing their eggs might be prevention for difficulties of pregnancy.

According to the report, the success rate of pregnancy from frozen eggs is nearly to the pregnancy from fresh eggs
Eggs freezing may be a choice of woman who has health problem or single because she doesn’t know when she will meet a man that she wants to marry.

Read More
ฟองไข่กับอัตราความสำเร็จของการรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว

Eggs and IVF Success Rates

How woman’s age, egg’s quality, number of retrieved eggs, womb, sperms and the method of embryo transfer affect IVF success rate?

  To determine the chance of getting a healthy baby, the key factors are woman’s age, egg’s quality, number of retrieved eggs, womb, sperms and the method of embryo transfer (fresh or frozen).  

Read More
HCG and Day 2 embryo transfer

hCG and Day 2 embryo transfer

Human chorionic gonadotropin (hCG) is a hormone produced during pregnancy and is responsible in the preparation of endometrium for the implantation and the development of embryo in an early pregnancy. Once the fertilization takes place, the trophoblast cells which surround the developing embryo begin to produce and secrete hCG. hCG’s primary role is to keep the corpus luteum functioning, so that the corpus luteum continues to produce estrogen and progesterone. The presence of hCG can be detected in the maternal serum 7 days onwards after implantation.

Read More
จะมีลูก ... ต้องวางแผนอย่างไร

Preparation before having a child

Having a baby or fulfilling your family starts with get ready for being parenthood which be able to look after your child with happiness. 

Acting parents can prepare yourselves after these followings:

Read More
โอกาสตั้งครรภ์ หลังการทำเด็กหลอดแก้ว

Your chances of success with IVF

Why, after IVF procedure, some got pregnant and some not?

Patients often ask how many amount of follicles they have, if their follicles’ quality are acceptable, or what their chances of pregnancy are. The answers, to all these questions, depend on the ovarian reserve and the quality of ovary they have.

Ovarian reserve is a term that is used to determine the capacity of the ovary to provide egg cells that are capable of fertilization resulting in a healthy and successful pregnancy.

Read More
การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก Hysteroscopy

Hysteroscopy for Infertility

Why Hysteroscopy?

Hysteroscopy has become increasingly popular among infertility, although there has been an argument whether the procedure should be done before starting embryo transfer or after the failed result comes out.  A study issued in Reproductive biomedicine online, 2014, found that: “Hysteroscopy before IVF increases both the clinical pregnancy rate and the live birth rate”

Read More
Boosting your IVF Pregnancy and Live birth success rates

Boosting your IVF Pregnancy and Live birth success rates

Boosting your IVF Pregnancy and Live birth success rates

Boosting your IVF Pregnancy and Live birth success rates

Increasing your IVF success rate

An essential step for successful IVF outcome is the selection of high-quality embryos for transfer. With this thought in mind, we have been using the exclusive methods and the latest technologies for the better quality of your embryos.

Next Generation Sequencing (NGS)

NGS by Illumina

Next Generation Sequencing (NGS) – Safe Fertility Center

The human body is made up of several organ systems all working together as a unit to make sure the body keeps functioning. These organs are different in each person both in anatomy and functions due to genes and DNA. There are significantly differentiations between the sets of DNA in a person with and without Chromosomal abnormality. Next generation sequencing technology (NGS) is the latest technology developed to identify the abnormality in DNA which has been adapted for chromosome screening of embryo. Because of its accurate, effective and fast result, NGS can help improve the success rate of clinical pregnancy; especially in the cases of patients with repeated miscarriage, with age higher than 28 years old, or with repeated IVF failure.

Embryoscope

Embryoscope – Safe Fertility Center

Embryoscope

is an incubator that maintains the necessary physiological conditions required by a living embryo while they are in the IVF laboratory. It has an incorporated time lapse system that has a camera that continuously captures images and records them as a video of the embryonic development. With this information, the embryologist can select the best embryo for transfer. Furthermore, we have been using embryo glue and atosiban to improve the effective of embryo implantation, consequently, increase the success of your clinical pregnancy rate.

EmbryoGlue

EmbryoGlue consisted of Hyaluronic acid helps the embryo to implant by increasing the adhesion of the embryo to the endometrium. Compared to patients who transfer without embryo glue, those with EmbryoGlue have a higher rate of clinical pregnancy around 7% or 1.5 times.

 

 

Oxytocin Antagonist (Atosiban)

is an inhibitor of the hormones oxytocin and vasopressin. It is used as an intravenous medication as a labour repressant to halt premature labor which can to improve the clinical pregnancy rate significantly. Planning for treatment and embryo transfer depends on each patient’s problem and difficulty; therefore, it is suggested for the patient to consult carefully with the doctor for the best outcome.

By IVF PHUKET

For more information

Read More
Lite IVF/ICSI

Lite IVF/ICSI?

Lite IVF/ICSI

Lite IVF/ICSI

What is Lite IVF/ICSI?

Nowadays, IVF/ICSI is considered to be the most effective treatment for infertility with its important method of follicle stimulation.

To get the appropriate amount and size of the follicles, Follicle Stimulating Hormone (FSH) containing drugs are used to stimulate follicles to develop and mature.

Variety of Follicle Stimulating Hormone (FSH) containing drugs will be adjusted for each patient whose, in some cases, dosage could reach up to 3,000-4,000 units per cycle.

At present, there are many studies involving minimal ovarian stimulation for in vitro fertilization in poor response group of patients. What they found is that there is no difference in quality and quantity of follicles whether high or low dosage was used, which resulted in the same successful clinical pregnancy rate. Therefore, with lesser dosage of drugs, poor response patients will benefit from better well-being in both body and mind, and also from lower cost of medications.

Moreover, according to the Fertility Sterility medical journal, August 2015, in a group of patients with young age and normal response to Follicle Stimulating Hormone (FSH) containing drugs, the use of low dosage resulted in similar pregnancy rate around 40-70% as in usual dosage.

However, the amount of follicles will be lesser in low dosage users than average (the average is around 5-8 follicles).

There are no complications such as Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) to be found.

 

Which patients will benefit from Lite ICSI?

  • Age less than 36 years old
  • Body mass index less than 29 kg/m2
  • Anti-Mullerian hormone (AMH) more than 5 ng/ml
  • No pathology nor surgery of pelvis

“Lite ICSI is like a lite yogurt with its soft, low calories which gives you a better well-being. There will be less pain, less cost, and more successful pregnancy rate for infertile patients.”

 

นพ. มานพ จันทนพันธ์

Dr. Manop Janthanaphan, MD.
(Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine)

สอบถามเพิ่มเติม

Contact us for more information

Read More