SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : พยาบาลวิชาชีพ, Secretary, ผู้ช่วยพยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์, เวชระเบียน

Join our Team hrofficer@safefertilitycenter.com hrmanager@safefertilitycenter.com

ตำแหน่งงานว่าง

 


1. พยาบาลห้องผ่าตัด (อัมรินทร์)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ก่อน ระหว่าง และหลังการทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
 • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
 • เตรียมความพร้อมในแผนกก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ สถานที่ และอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้ช่วยทีมผ่าตัดในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการผ่าตัด
 • ควบคุม กำกับ ดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงานผู้ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับเคสผ่าตัด และมีการลงบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • บันทึก การเบิก-จ่าย การใช้เวชภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้กับผู้ป่วย รวมถึงหัตถการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้และดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะต้องใช้ในแผนก ตรวจเช็คความพร้อม บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่มีการชำรุดเสียหาย ดูแลให้มีการซ่อมแซมตามกระบวนการ
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ผู้ช่วยแพทย์สาขา (ชลบุรี)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20-27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย, การพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ
 • สามารถให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานกับผู้ป่วยได้
 • บุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย
 • มีจิตสำนึกต่องานบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาและแก้ข้อสงสัยแก่คนไข้ทั้งทาง e-mail และโทรศัพท์
 • รวบรวมและจัดการข้อมูลของคนไข้เพื่อวางแผนการรักษา
 • ติดตามการรักษาทุกขั้นตอน
 • เตรียมความพร้อมผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด
 • ประสานงานแพทย์เจ้าของไข้ในการจัดตารางผ่าตัดผู้ป่วย
 • ปฏิบัติการช่วยเหลือแพทย์ระหว่างผ่าตัด เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างผ่าตัด
 • ดูแลผู้ป่วยที่มาทำการรักษา รับคำสั่งและตรวจสอบคำสั่งการรักษา ติดตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์(หน้าที่รายงานผล lab ต้องเป็นพยาบาลเท่านั้น)
 • ประสานงานกับห้องยาเพื่อรับยาฉีดพร้อมให้คำแนะนำวิธีฉีดยากับผู้ป่วย
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือแพทย์

3. เวชระเบียน/การเงิน (ชลบุรี)

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น MS-Office , Internet
 • มีใจรักในงานบริการ (Service Mind)
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พยาบาลวิชาชีพ (สาขาภูเก็ต)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 • มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และคุณภาพการพยาบาล
 • บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 • มีจิตสานึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาและแก้ข้อสงสัยแก่คนไข้ทั้งทาง E-mail และโทรศัพท์
 • รวบรวมและจัดการข้อมูลของคนไข้เพื่อวางแผนการรักษา
 • ติดตามการรักษาทุกขั้นตอน
 • ปฏิบัติการช่วยเหลือแพทย์ระหว่างผ่าตัด เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างผ่าตัด
 • เตรียมความพร้อมผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด
 • ประสานงานแพทย์เจ้าของไข้ในการจัดตารางผ่าตัดผู้ป่วย
 • ดูแลผู้ป่วยที่มาทำการรักษา รับคำสั่งและตรวจสอบคำสั่งการรักษา ติดตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์(หน้าที่รายงานผล lab ต้องเป็นพยาบาลเท่านั้น)
 • ประสานงานกับห้องยาเพื่อรับยาฉีด พร้อมให้คำแนะนำวิธีฉีดยากับผู้ป่วย
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือแพทย์

5. ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการขาย Lab, เครื่องมือ หรือยา อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับแพทย์พยาบาล หรือ หน่วยงานทางการตลาดในสถานพยาบาล ห้างร้าน บริษัท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี
 • สามารถเดินทางเพื่อทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้

6. ผู้จัดการสาขาชลบุรี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการจัดการทางคลินิกมาก่อนอย่างน้อย 5 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและการบริการที่ดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าและสมาชิกในทีม
 • มีความหลงใหลในการขายและบริการ กระตือรือร้นเสมอ มีภาวะผู้นำ
 • ผู้จัดการคลินิกที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและจีนได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลบริการโดยรวมและรักษามาตรฐานการบริการ
 • สร้างและวางแผน รวมถึงเสนอหลักสูตรหรือโปรโมชั่นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • จัดการการขายตามเป้าหมาย
 • ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
 • ประสานงานผู้ป่วย ตรวจสอบกระบวนการและตั้งค่าการติดตามการนัดหมาย
 • การตอบสนองสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

Benefits-SFC-04

 • โบนัส
 • ค่า Incentive
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าภาษา (TOEIC)
 • เบี้ยขยัน
Benefits-SFC-03

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • หยุดงานในวันเกิด
 • ฟรีอาหารกลางวัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
Benefits-SFC-02

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ฝึกอบรม
 

 

 

 

 

 

 

สมัครงาน

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง, สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครงานแล้วส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น17, ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

Email : hrofficer@safefertilitycenter.com
โทร. 02-252-3833-5
Facebook : https://www.facebook.com/SafeFertilityCenter


เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ผู้สมัครเพศชาย)
 • ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
iconPDF

 

 


สมัครงานออนไลน์

Apply now

สมัครงาน ... กรุณาเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ*

ต้องการปฏิบัติงานที่สาขาใด

(Which location you willing to work?)

ประวัติข้อมูลส่วนตัว (Personal details) *

Browse imagesChange
Remove

ที่อยู่ปัจจุบัน * (Current Address)

ประวัติการศึกษา * (History Education)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน * (Personnel emergency contact)