SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

Nhà nghiên cứu phôi thai được chứng nhận bởi Hiệp Hội ESHRE

Nhà nghiên cứu phôi thai được chứng nhận bởi Hiệp Hội Sinh Sản Người Và Phôi Học Châu Âu (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE)

Ms. Piyarat Sopaboon là nhà nghiên cứu phôi thai đầu tiên của Thái Lan được chứng nhận bởi Hiệp Hội ESHRE.

SAFE Fertility Center (SFC) tự hào thông báo rằng vào ngày 28 tháng 6 năm 2014, Ms. Piyarat Sopaboon, một thành viên của nhóm khoa học SFC đã trở thành người đầu tiên ở Thái Lan vượt qua kỳ thi chứng nhận của Hiệp Hội Sinh Sản Người Và Phôi Học Châu Âu (ESHRE)

Ms. Sujin Chanchamroen được công nhận là một nhà nghiên cứu phôi thai lâm sàng , được chứng nhận bởi Hiệp Hội Sinh Sản Người Và Phôi Học Châu Âu (ESHRE)

Sau nhà nghiên cứu phôi thai được Hiệp Hội ESHRE công nhận đầu tiên của Châu Á, SAFE Fertility Center tự hào thông báo Ms. Sujin Chanchamroen cũng đã được chứng nhận vào ngày 8 tháng 8 năm 2016.

 

 

Ms. Piyarat Sopaboon is Thailand’s first embryologist who obtained certification by ESHRE  Embryology Certification Mrs. Sujin Chanchamroen is recognised as an ESHRE Certified Clinical Embryologist


ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ | Assisted Conceptipn Unit SAFE Fertility Center


 

LAB TEAM SAFE FERTILITY CENTER

นางสาวสุจินต์ จันทร์จำเริญ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของ SAFE Fertility Center ได้รับการรับรองจากสมาคมด้านการเจริญพันธ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป ESHRE   นางสาวปิยะรัตน์ โสภะบุญ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนคนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมด้านการเจริญพันธ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป ESHRE   นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน SAFE Fertility Center

Ms. Sirikorn Seweewanlop (Cryopreserve Lab)   Ms. Paweena Asawakittananon (Andrology Lab) ปวีณา อัศวกิจธนานนท์   Ms. Navarat Siriprasertchock (Routine Labs) นวรัตน์ ศิริประเสริฐโชค